តារាងលទ្ធផលផ្លូវការ​នៃ​ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោត និង​ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ​២០១៧

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778