សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០៨​៖ ការដាក់ ការទទួល និងការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹង សម្រាប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោត​ និង​ការ​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត ឆ្នាំ​២០១៧

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778