សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលេខ ០៤ ៖ ការដាក់ ការទទួល និងការដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹងសម្រាប់ ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ ឆ្នាំ២០១៨

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778