កម្មវិធី​ទទួល​ស្វាគមន៍ ឯកឧត្ដម អនុប្រធាន និង​សមាជិក គ.ជ.ប ថ្មី

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778