កម្មវីធី​ប្រកួតឆ្លើយសំណួរ​ពាក់ព័ន្ធ​ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ​ដែល​បាន​រស់​នៅ​ច្រើនជាង​មួយ​កន្លែង​ ក្នុង​ព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ ត្រូវ​ជ្រើសរើស​យក​កន្លែង​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​តែ​មួយ​គត់​ និង​ការ​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​ទិន្នន័យ​សម្រាប់​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត ឆ្នាំ​២០១៧

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News