សេចក្ដី​សម្រច លេខ ៦៧៨ ស្ដីពី​ការ​តែង​តាំង​សមាសភាព​គណៈកម្មការ​រាជធានី ខេត្ត​រៀបចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ និង​សមាជិក​លេខាធិការ​ដ្ឋាន​នៃ​គណៈកម្មការ​រាជធានី​ ខេត្ត​រៀបចំការ​បោះ​ឆ្នោត​ ខេត្ត ឧត្ដរមានជ័យ

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778