ខ្លឹមសារប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ថ្ងៃសុក្រ ទី ១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ១០:០០ ព្រឹក

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778