សម្រង់​សេចក្តីសម្រេច​ និងលិខិតអញ្ជើញ​ដើម្បី​ចូល​រួម​សវនាការ​លើ​បណ្ដឹង​ពាក់ព័ន្ធ​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ដំបូង

សម្រង់​សេចក្តីសម្រេច(ទ.១២០៣)

 សេចក្ដី​សម្រេច​លើ​បណ្ដឹង​ពាក់ព័ន្ធ​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ដំបូង

លិខិតអញ្ជើញ​ ដើម្បី​ចូល​រួម​សវនាការ​លើ​បណ្ដឹង/សំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធ​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ដំបូង

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News