មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្តីពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលមានទីតាំងនៅ Lively Plaza ជាន់ទី១ នៃផ្សារទំនើប AEON នឹងមានរៀបចំកម្រងកម្មវិធីអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានជា សំណួរខ្លីៗជូនដល់អ្នកចូលរួម

ចែករំលែក(Share)
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778