រូបភាព​ សកម្មភាព បើកសិក្ខាសាលា ស្តីពីការអប់រំអ្នកបោះឆ្នោត និងសាធារណជន តាមរយៈអង្គការ IFES BRIDGE នៅថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

រូបភាព​ សកម្មភាព បើកសិក្ខាសាលា ស្តីពីការអប់រំអ្នកបោះឆ្នោត និងសាធារណជន តាមរយៈអង្គការ IFES BRIDGE នៅថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ។ កម្មវិធីសិក្ខាសាលានេះប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល ០៤ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៣ ដល់ថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News