ចំនួនអាសនៈសម្រាប់គណបក្សនយោបាយ នីមួយៗ តាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតនីមួយៗ ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង តំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៥ ឆ្នាំ២០១៣

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778