លទ្ធផល​ផ្លូវការ​ នៃ​ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្ដិទី៣ ឆ្នាំ២០១២(ថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២)

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778