វគ្គ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល គ្រូបង្គោល គ.ជ.ប និង​មន្ត្រី​នាយកដ្ឋាន​គ្រប់គ្រងទិន្នន័យ​អ្នក​បោះឆ្នោត និង​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ ស្ដីពី​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ និង​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ ឆ្នាំ​២០១៧ (ថ្ងៃទី២១ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧)

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News