ការទទួលរបាយការណ៍ស្តីពីភាពមិនប្រក្រតី

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778