ពាក្យបណ្តឹងចំនួន ១២៥បណ្តឹង ត្រូវបានដាក់ប្តឹងនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត និងរាប់សន្លឹកឆ្នោត

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778