កម្មវិធី​ពិនិត្យ​ពាក្យ​ និង​សម្រាំង​បេក្ខជន​ សម្រាប់​ប្រឡង​ QCM និង​តេស្ត​កុំព្យូទ័រ​ចូល​បម្រើ​ការងារ​នៅ​នាយកដ្ឋាន​គ្រប់​គ្រង​ទិន្នន័យ​អ្នក​បោះ​ឆ្នោត​ និង​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ សម្រាប់​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ និង​ការ​ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ​២០១៧

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News