គណបក្សនយោបាយចំនួន ៧ បានដាក់តំណាងរបស់ខ្លួន ដើម្បីចូលរួមសងេ្កតការណ៍បោះឆ្នោត​នៅថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News