សន្និសីទសារព័ត៌មាន - ការបង្ហាញសាកល្បងគុណភាពទឹកខ្មៅលុបមិនជ្រះ -សំនួរចម្លើយ

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778