ចំនួនបណ្តឹងក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោត ត្រឹមថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778