ករណីសារព័ត៌មានចុះផ្សាយព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ជីបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១២

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778