នីតិ​វិធី​នៃ​ការ​ដាក់​ ការ​ទទួល​ និង​ការ​ដោះ​​ស្រាយ​ពាក្យ​បណ្ដឹង នា​ថ្ងៃទី ២៣ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ២០១៧

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778