មតិសំណេះសំណាលរវាងឯកឧត្ដម ប្រធាន គ.ជ.ប ជាមួយ​មន្ត្រី គធ.ខប ភ្នំពេញ

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778