នីតិ​វិធី​នៃ​ការ​សុំ​ចុះ​បញ្ជី​បេក្ខជន​ ការ​ប្ដឹង​តវ៉ា​ និង​ដោះ​ស្រាយ​បណ្ដឹង​

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778