បទយកការណ៍ ស្ដីពី ឯកសារសម្រាប់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោត ដោយ ឯកឧត្តម មាន សទិ

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778