កិច្ចសម្ភាសន៍ លោក ឃឹម វុទ្ធី ដែលបានចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោតរួច

ចែករំលែក(Share)
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778