វីដេអូ សម្រាប់​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​និង​អប់រំ​មន្ត្រី​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778