រូបភាពសកម្មភាព៖ កិច្ចប្រជុំរវាងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ដឹកនាំដោយ ឯ.ឧ ស៊ិក ប៊ុនហុក ប្រធាន គ.ជ.ប និងអគ្គរដ្ឋទូតស្ថានទូតអឺរ៉ុប ដើម្បីរាយកាណ៍ពីការងារបោះឆ្នោតកន្លងមក នាថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការ គ.ជ.ប

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News