សេច​ក្ដី​​ប្រកាស​ព័ត៌​មាន​ លេខ​១៤១៖ មាន​បណ្ដឹង​ចំនួន​ ៧១​បណ្ដឹង​ ក្នុង​នោះ​ ២៨​បណ្ដឹង​ ប្ដឹង​សុំ​រាប់​សន្លឹក​ឆ្នោត​ឡើង​វិញ និង​ ៤៣​បណ្ដឹង​ ប្ដឹង​សុំ​ឱ្យ​ដាក់​ពិ​ន័យ​ចំ​ពោះ​អ្នក​ប្រ​ព្រឹត្ត​ល្មើស​លើ​បទ​ប្ប​ញ្ញត្តិ​នៃ​ជំពូក​ទី​១៤ នៃ​ច្បាប់​ (ច.ប.ឃ.ស)

សេច​ក្ដី​​ប្រកាស​ព័ត៌​មាន​ លេខ​១៤១៖ មាន​បណ្ដឹង​ចំនួន​ ៧១​បណ្ដឹង​ ក្នុង​នោះ​ ២៨​បណ្ដឹង​ ប្ដឹង​សុំ​រាប់​សន្លឹក​ឆ្នោត​ឡើង​វិញ និង​ ៤៣​បណ្ដឹង​ ប្ដឹង​សុំ​ឱ្យ​ដាក់​ពិ​ន័យ​ចំ​ពោះ​អ្នក​ប្រ​ព្រឹត្ត​ល្មើស​លើ​បទ​ប្ប​ញ្ញត្តិ​នៃ​ជំពូក​ទី​១៤ នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់​ (ច.ប.ឃ.ស)

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News