រូប​ភាព​សកម្មភាព ៖ នាព្រឹក ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ នាយកដ្ឋាន​ប្រតិបត្តិការ​ នៃ គ.ជ.ប បាន​ធ្វើ​ការ​ដឹក​ជញ្ជូន​សម្ភារៈ​បោះ​ឆ្នោត​ដែល​មាន​ដូច​ជា​សន្លឹក​ឆ្នោត ទឹកខ្មៅ ត្រា​សម្ងាត់ ទៅ​តាម​បណ្តាល​ខេត្ត​នានា សម្រាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់...

រូប​ភាព​សកម្មភាព ៖ នាព្រឹក ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ នាយកដ្ឋាន​ប្រតិបត្តិការ​ នៃ គ.ជ.ប បាន​ធ្វើ​ការ​ដឹក​ជញ្ជូន​សម្ភារៈ​បោះ​ឆ្នោត​ដែល​មាន​ដូច​ជា​សន្លឹក​ឆ្នោត ទឹកខ្មៅ ត្រា​សម្ងាត់ ទៅ​តាម​បណ្តាល​ខេត្ត​នានា សម្រាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិ​ទី៤ ឆ្នាំ​២០១៧

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News