លិខិត​ ៧៦២ គ.ជ.ប ជម្រាប​មក​ លោក​ លោក​​ស្រី​ ប្រធាន​គណៈ​កម្ម​ការ​រាជ​ធានី​ ខេត្ត​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត ស្ដីពី​ ការ​ជំរុញ​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ដល់​ប្រជាពល​រដ្ឋ​ខ្មែរ​ ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ក្នុង​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ផ្លូវ​ការ​ ឆ្នាំ​២០១៦

លិខិត​ ៧៦២ គ.ជ.ប ជម្រាប​មក​ លោក​ លោក​​ស្រី​ ប្រធាន​គណៈ​កម្ម​ការ​រាជ​ធានី​ ខេត្ត​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត ស្ដីពី​ ការ​ជំរុញ​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ដល់​ប្រជាពល​រដ្ឋ​ខ្មែរ​ ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ក្នុង​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ផ្លូវ​ការ​ ឆ្នាំ​២០១៦ ហើយ​មិន​ទាន់​មាន​អត្ត​សញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​សញ្ជាតិ​ខ្មែរ​ ឬ​អត្ត​សញ្ញា​ណ​ប័ណ្ណ​សញ្ជាតិ​ខ្មែរ​រូច​ ឬ​បាត់​។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News