កម្មវិធី​ និង​ម៉ោងផ្សាយ​វិទ្យុ​ របស់ គ.ជ.ប

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/radio-program.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778