សេចក្ដីអំពាវនាវ​ ចុះថ្ងៃទី​២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០១៧៖ ចំពោះ​គ្រប់​គ្រឹះ​ស្ថាន​ធនាគារ​និងហិរញ្ញវត្ថុ និង​ប្រតិបត្តិការឥណទាន​ជនបទ​ទាំងអស់​

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/thumb-24-06-2017.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778