ការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារបញ្ចាក់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកបោះឆ្នោត​ទៅនឹងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោត​នៅថ្ងៃបោះឆ្នោត​ក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោត

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778