អ្នកបោះឆ្នោតសរសើរពីប័ណ្ណព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោត

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778