សេច​ក្ដី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ ៖ តារាង​ទំព័រ​បណ្ដាញ​សង្គម​ Facebook ផ្លូវ​ការ​​របស់​លេខា​ធិការ​ដ្ឋាន​រាជ​ធានី​ ខេត្ត​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ទាំង​ ២៥

.រ រាជធានី ខេត្ត ឈ្មោះក្នុងបណ្តាញសង្គម (Facebook) លេខទូរស័ព្ទដៃ
1 បន្ទាយមានជ័យ លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ 012 456 754 / 016 540 540
2 បាត់ដំបង លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត បាត់ដំបង 012 882 289 / 012 209 383
3 កំពង់ចាម លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត កំពង់ចាម 012 884 587
4 កំពង់ឆ្នាំង លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង 011 684 671 / 097 768 467 1
5 កំពង់ស្ពឺ លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត កំពង់ស្ពឺ 016 585 497​ / 016 313 108
6 កំពង់ធំ លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត កំពង់ធំ 012 618 165 / 012 850 793
7 កំពត លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត កំពត-07 017 882 884 / 016 331 332
8 កណ្តាល លេខាធិកាដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត កណ្តាល 011 393 416 / 012 965 782
9 កោះកុង លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត កោះកុង 011 740 606
10 ក្រចេះ លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត ក្រចេះ 012 789 409 / 012 938 118
11 មណ្ឌលគីរី លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត មណ្ឌលគីរី 012 954 028 / 097 980 997 7
12 រាជធានីភ្នំពេញ លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោត រាជធានីភ្នំពេញ 012 880 084 / 012 692 163
13 ព្រះវិហារ លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត ព្រះវិហារ 095 575 726 / 012 766 680
14 ព្រៃវែង លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត ព្រៃវែង 012 996 889
15 ពោធិ៍សាត់ លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត ពោធិ៍សាត់ 016 985 016 / 012 827 699
16 រតនគីរី លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត រតនគីរី 012 791 616 / 012 225 967
17 សៀមរាប លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត សៀមរាប 012 820 145 / 097 949 996 3
18 ព្រះសីហនុ លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត ព្រះសីហនុ 016 824 024 / 016 320 936
19 ស្ទឹងត្រែង លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត ស្ទឹងត្រែង 012 944 751
20 ស្វាយរៀង លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត ស្វាយរៀង 011 874 867 / 097 354 374 4
21 តាកែវ លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត តាកែវ 016 732 017 / 012 311 471
22 កែប លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត កែប 012 957 242 / 012 608 345
23 ប៉ៃលិន លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត ប៉ៃលិន 011 550 002 / 017 711 445
24 ឧត្តរមានជ័យ លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ 011 737 882 / 012 365 680
25 ត្បូងឃ្មុំ លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ 078 998 678 / 012 850 040

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News