រូប​ភាពសកម្ម​ភាព​ ​កម្មវិ​ធី​​បិទ​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​មន្ត្រី​គណៈកម្មការ​រៀប​ចំការ​បោះ​ឆ្នោត​តាម​តំបន់​អំពី​ នីតិវិធី​នៃការ​ដាក់ ការទទួល និង​ការ​ដោះ​ស្រាយ​បណ្តឹង​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧...

រូប​ភាពសកម្ម​ភាព​ ​កម្មវិ​ធី​​បិទ​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​មន្ត្រី​គណៈកម្មការ​រៀប​ចំការ​បោះ​ឆ្នោត​តាម​តំបន់​អំពី​ នីតិវិធី​នៃការ​ដាក់ ការទទួល និង​ការ​ដោះ​ស្រាយ​បណ្តឹង​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧ នា​ថ្ងៃ​ទី ២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ នៅ​ខេត្ត​សៀម​រាប។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News