ទឹកខ្មៅលុបលាងមិនជ្រះចំនួន ៤០,០០០ដប ជាជំនួយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌា

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778