កិច្ចប្រជុំស្តីពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោត

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778