ជម្រាប​មក - ឯកឧត្តម លោក​ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន គ្រប់នាយកដ្ឋាន - លោក លោក​ស្រី ប្រធាន​ គធ.ខប អំពី​ការ​បើក​ប្រាក់​កម្រៃ​ប្រចាំ​ខែរបស់​មន្ត្រី​ជាប់​កិច្ច​សន្យា​រយៈពេលខ្លី

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/120417-thumb.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778