រូបភាពសកម្មភាពកិច្ចប្រជុំរវាង គ.ជ.ប ជួបជាមួយគណបក្សនយោបាយ នារសៀលថ្ងៃទី ៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាលសន្និសីត គ.ជ.ប លើរបៀបវរៈអំពី គោលការណ៍សម្រាប់ចែកម៉ោងផ្សាយគោលនយោបាយ និងកម្មវិធីនយោបាយ តាមប្រព័ន្ធផ្សាព្វផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋ

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News