សន្លឹកឆ្នោតចំនួន​ ១២,៣០៧,១៥០សន្លឹក កំពុងធ្វើការផលិត

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778