បទបញ្ជា និង​នីតិវិធី​សម្រាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់ អាណត្ដិទី​៤ ឆ្នាំ​២០១៧

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សូមជម្រាប​ជូនសាធារណជន​​ឱ្យបាន​ជ្រាបថា បទបញ្ជា និង​នីតិវិធី​សម្រាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់ អាណត្ដិទី​៤ ឆ្នាំ​២០១៧ ត្រូវ Download ជាមុនសិន

ទើប​មើលគ្រប់ទំព័រ​ទាំងអស់។ បទបញ្ជា និងនីតិវិធីនេះ​មាន​ ៣៩៧​ ទំព័រ ។

ចុចទីនេះដើម្បីទាញយកឯកសារទាំងស្រុង

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.
ចែករំលែក(Share)
សេចក្ដីជូនដំណឹង

សូមជម្រាប​ជូនសាធារណជន​​ឱ្យបាន​ជ្រាបថា បទបញ្ជា និង​នីតិវិធី​សម្រាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់ អាណត្ដិទី​៤ ឆ្នាំ​២០១៧ ត្រូវ Download ជាមុនសិន

ទើប​មើលគ្រប់ទំព័រ​ទាំងអស់។ បទបញ្ជា និងនីតិវិធីនេះ​មាន​ ៣៩៧​ ទំព័រ ។

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778