សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន លេខ ០៤៨ គ.ជ.ប/អគ្គ/ប្រ.ក.ព ចុះថ្ងៃទី ១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ៖ ឯកឧត្ដម ប្រធាន គ.ជ.ប បានទទួលជួប​សវនាការ​ជាមួយគណៈ​ប្រតិភូ​ មូលនិធិ កូហ្វី អាណាន់ (Kofi Annan)

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778