ឯកសារប្រើ​សម្រាប់​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិ​ទី​៤ នៅថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី​០៤ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៧

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/Poster-2017-42-x-60-OK_thumb.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778