សកម្ម​ភាព​កិច្ចប្រជុំ​នាយកដ្ឋាន​គ្រប់គ្រង​ទិន្ន័យ​ និង​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ នាយកដ្ឋាន​ប្រតិបត្ដិការ និងនាយកដ្ឋានព័ត៌មាន​ និង​ទំនាក់​ទំនង​សាធារណៈ ជាមួយ​តំណាង​សហភាព​អឺ​រ៉ុប និង​ជំនាញ​ការ EU ពិភាក្សា​អំពី​យន្ដ​ការ​ទទួល​លទ្ធផល​នៃ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News