ប្រតិទិន​នៃ​ការ​ផ្ដល់​ប័ណ្ណ​ព័ត៌មាន​អ្នក​បោះឆ្នោត​សម្រាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់​ ឆ្នាំ២០១៧

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/03-03-2017-Schadule-Press-Release-cv.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778