តារាងបែងចែកការងារមន្ដ្រីនៃ​នាយកដ្ឋាន​សេវាកម្មច្បាប់ និងវិវាទកម្ម ទទួល​បន្ទុក​ទំនាក់​ទំនង​ការងារ​ជាមួយ គធ/ខប សម្រាប់ការបោះឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្ដិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/Table-of-Law-Job-cv.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778