ប្រកាសព័ត៌មាន៖ បញ្ជីឈ្មោះ​គណបក្ស​នយោបាយ​ដែលបាន​ចុះបញ្ជើ​នៅ​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​គិត​ត្រឹម​ដំណាច់​ខែ​មករា ឆ្នាំ២០១៧

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/029-14-feb-17_0002-cv.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778