ប្រកាសព័ត៌មាន៖ បញ្ជីឈ្មោះ​គណបក្ស​នយោបាយ​ដែលបាន​ចុះបញ្ជើ​នៅ​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​គិត​ត្រឹម​ដំណាច់​ខែ​មករា ឆ្នាំ២០១៧

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778