សេចក្តីជូនដំណឹង ៖ កាលបរិច្ចេទនៃការប្រឡងសរសេរ-QCM និង​សម្ភាសន៍ នៅ​តាម​មណ្ឌល​ប្រឡង​ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ នៃរាជធានី ខេត្ត

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778