តារាងឈ្មោះ​ឃុំ សង្កាត់ នៃ​រាជធានី ខេត្ត ដែលត្រូវ​ជ្រើសរើស​ជំនួយការ គឃ.សប បន្ថែម ចំនួន ៣៣​ រូប

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778